RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

PPU Omega spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności naszych Klientów i Użytkowników naszych systemów. Dokładamy najwyższych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej znajdą Państwo dokumenty w zakresie realizacji przez PPU Omega spółki z o.o. obowiązku informacyjnego.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach biznesowych realizowanych przez PPU Omega Sp. z o.o.

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna i retencja danych Prawnie uzasadniony interes (o ile istnieje)
Działania marketingowe Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy
a) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, lub b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy,
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania

umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, który zakupił usługi oferowane przez PPU Omega Sp. z o.o. Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Dane przetwarzać będziemy
a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy – przez okres niezbędny do podjęcia takich działań; b) w zakresie realizacji umowy – przez okres badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu oraz marketing bezpośredni produktów i usług niezbędny do realizacji umowy; c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora; d) w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w lit. e;
e) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa; f) w zakresie marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu

badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu oraz marketing bezpośredni produktów i usług
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy a) w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy, b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora, c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez dochodzenie lub obrona przed roszczeniami okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń

Dochodzenie lub/i obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO

Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku.

 
Rekrutacja Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeń Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Obsługa spotkań biznesowych Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.
Umówienie spotkania z przedstawicielem Administratora
Prowadzenie fanpage’a – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu Art. 6 ust. 1lit. f) RODO – promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej oraz w celu komunikacji

– w celach analitycznych

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

PPU Omega Sp. z o.o. każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych.

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych . Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom z którymi PPU Omega Sp. z o.o. zawarła umowę.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez PPU Omega Sp. z o.o. przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

• dostęp do swoich danych osobowych,
• usunięcie swoich danych osobowych,
• sprostowanie swoich danych osobowych,
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
• przeniesienie swoich danych osobowych.

Administrator informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Pliki do pobrania:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Michał Strzelecki, gdpr@xtrack.com
Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw prosimy kierować pod adres email gdpr@xtrack.com lub na adres siedziby spółki:

PPU Omega sp. z o.o.
Ul. Piastowska 63a
80-363 Gdańsk

Z dopiskiem „dane osobowe”

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt