HomeProjekty Unijne

Projekty Unijne

XTrack Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w roku 2023.

 

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzenia produktów firmy na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacji w ramach etapu zagranicznego.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez firmę XTrack Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN Dofinansowanie projektu UE: 150 000,00 PLN

 

 

Fortaco Sp. z o.o., Future Processing S.A. oraz XTrack Sp. z o.o. realizuje w latach 2021-2023projekt „SmartSteel – Łańcuch narzędziowy do estymacji i udostępniania informacji o wartościrezydualnej komponentów stalowych z wykorzystaniem technologii IoT i blockchain.”

 

Celem projektu jest stworzenia rozwiązania do estymowania trwałości resztkowej elementów stalowych w czasie rzeczywistym. Dane będą uwiarygadniane i udostępniane w zdecentralizowany sposób, używając technologii blockchain. Narzędzie to powinno umożliwić rozwinięcie nowego modelu biznesowego opartego o wydłużenie okresu użytkowania maszyn, promującego ekonomię obiegu zamkniętego.

 

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 7 025 900,10 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 429 553,46 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

 

 

XTrack Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie autorskiej platformy telematycznej do kompleksowego zarządzania zasobami w terenie dedykowanej dostawcom maszyn i pojazdów specjalistycznych (OEM)” o nr RPPM.01.01.01-22-0032/18-00, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Celem niniejszego projektu jest opracowanie specjalistycznego rozwiązania informatycznego do kompleksowego zarządzania zasobami w terenie. Grupą docelową rezultatów projektu są polscy
i zagraniczni producenci pojazdów specjalistycznych i maszyn mobilnych (OriginalEquipmentManufacturer – OEM), a zwłaszcza producenci niszowych, niskoseryjnych pojazdów i maszyn komunalnych, załadunkowych czy ratunkowych, którzy idąc za trendami rynkowymi chcą rozszerzyć ofertę o funkcje telematyczne i usługi teleinformatyczne.

 

Rezultatem projektu będzie platforma telematyczna, której cechy nowości mają charakter innowacji produktowej w skali rynku polskiego oraz UE. Projekt odpowiada na aktualny brak dostępnych rozwiązań informatycznych, które cechowałyby się elastycznością i adaptowalnością do zróżnicowanych potrzeb odbiorców.

 

Wartość projektu: 3 070 437,56 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 1 954 131,63 zł

 

 

 

XTrack Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy XTRACK na arenie międzynarodowej przez promocję produktów przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych” o nr POIR.03.03.03-22-0156/20-00 ze środkówEuropejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego.

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest promocja produktów firmy XTRACK Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym, zgodnie z branżowym programem promocji przewidzianym dla branży IT/ICT.

 

Wartość projektu: 215 000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 161 250, 00zł

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Przejdź do kontaktu

Zadzwoń

+48 58 558 46 55

Napisz do nas

info@xtrack.com