PODSTAWOWE FUNKCJE

  • Optymalizacja tras – ustalenie najlepszej trasy i harmonogramu do realizacji zaplanowanych zleceń z uwzględnieniem zadanych parametrów oraz w opcji najszybszej, najtańszej lub najlepszej.
  • Dwukierunkowa komunikacja – możliwość przesyłania informacji oraz zaplanowanych tras i zadań bezpośrednio na terminal pokładowy XTrack Navi oraz odczytu notatek i statusów pozostawionych przez operatora pojazdu.
  • Odtworzenie stryktury organizacyjnej – stworzenie wielopoziomowego drzewa katalogów i węzłów.
  • Parametryzacja pojazdów – możliwość określenia parametrów charakterystycznych dla danego pojazdu, np. typów przewożonych ładunków, rodzaju wykonywanych prac, ładowności, dopuszczalnego czasu pracy kierowcy, kosztów przejazdów, motogodzin/roboczogodzin itp.
  • Planowanie z uwzględnieniem szczegółów dotyczących zleceń – dodanie terminów dostaw, czasów załadunku i rozładunku oraz okien czasowych.

Oprogramowanie optymalizujące trasy

Moduł OptiTrax to część oprogramowania XTrack Manager, pozwalająca w efektywny sposób zarządzać zleceniami/zadaniami, przydzielać je do poszczególnych jednostek sprzętowo-transportowych i optymalizować ich trasy przejazdów, a także nadzorować poprawność ich realizacji poprzez stały monitoring pojazdów i ładunków oraz zweryfikować wykonanie poszczególnych zadań i ich rozliczenie.

OptiTrax może być wykorzystywany jednocześnie na wielu stanowiskach komputerowych umożliwiając współpracę dyspozytorów (również z różnych rejonów i oddziałów) na jednej platformie wymiany danych. Posiada także własny moduł biura obsługi klienta – BOK, do wprowadzania kontrahentów, ich lokalizacji i zleceń. Dzięki natychmiastowemu geokodowaniu adresów i prezentacji lokalizacji na mapie cyfrowej system umożliwia automatyczne i natychmiastowe przypisanie klientowi odpowiedniego rejonu, cennika oraz terminu wykonania usługi.

Możliwa jest także integracja modułu BOK z systemami informatycznymi (np. CRM, F-K, BOK klienta itp.) już wykorzystywanymi w firmie w zakresie danych o klientach, cennikach, umowach stałych i zleceniach jednorazowych. W takim przypadku odpowiednie informacje są automatycznie pobierane ze źródeł zewnętrznych (importowane) i synchronizowane w systemie OptiTrax.

Zlecenia prezentowane są jako punkty na mapie np. na dany dzień w sposób, który każdy użytkownik może samodzielnie skonfigurować. Przykładowo wielkość punktu może zależeć od masy/objętości ładunku, kolor od rodzaju usługi do wykonania, a kształt od klienta dla jakiego realizuje się daną usługę. Każdy z tzw. parametrów zlecenia/ładunku może mieć odzwierciedlenie w jego wizualizacji na mapie.

Każdy z dyspozytorów może w dowolny sposób przefiltrować listę zadań/ładunków w tabeli pod mapą wyświetlając tylko te, które go w danej chwili interesują, a następnie zobaczyć dla nich podsumowania i statystyki.

Struktura organizacyjna dopasowana do potrzeb firmy

W module OptiTrax można odtworzyć dowolną strukturę organizacyjną i operacyjną firmy w postaci wielopoziomowego drzewa katalogów i węzłów. Reprezentować mogą one oddziały firmy, strefy jej działania czy też typy pojazdów, rodzaje przewożonych ładunków lub wykonywanych zleceń. Strefy wprowadzone do tej struktury mogą również mieć  swoją wizualizację geograficzną na mapie jako np. warstwy zgodne z granicami poszczególnych rejonów, na terenie których realizowane są poszczególne inwestycje/budowy.

Wszystkie zlecenia jakie trafiają do systemu mogą być automatycznie kierowane do odpowiednich zakładek tj. oddziałów na podstawie ustalonych rejonów działania a także grup pojazdów zdolnych wykonać te zadania na podstawie informacji o ich typie/ ładunku.

Przykładowo zlecenie dowozu na budowę konkretnej ilości betonu może zostać automatycznie przekierowane do grupy betoniarki/pompy betonu z najbliższej bazy/oddziału produkcyjnego a np. zlecenie przewozu żwiru do grupy wywrotki. Dalej dyspozytorzy decydują zgodnie z bieżącą sytuacją i rozmieszczeniem floty w terenie, jakie konkretnie zlecenia przypiszą którym pojazdom biorąc też pod uwagę ich możliwości przewozowe/ładowność itp. System pozwala oczywiście wszystkie te zadania wykonywać i modyfikować ręcznie przez dyspozytorów jeśli wymaga tego sytuacja.

Parametryzacja pojazdów

parametryzacja_pojazdow-xtrackSystem pozwala na dokładną parametryzację danych o pojazdach (tj. typy przewożonych ładunków, rodzaje wykonywanych prac, ładowność, dopuszczalny czas pracy kierowcy, koszt przejazdu, motogodziny/roboczogodziny itp.) i zleceniach (tj. terminy dostaw, czas załadunku i rozładunku) co jest automatycznie uwzględniane przy planowaniu i optymalizacji tras zapobiegając przeciążeniu pojazdów, przekroczeniu dopuszczalnych godzin pracy kierowcy itp. Dane oraz parametry maszyn i pojazdów mogą być również pobierane z zewnętrznych źródeł takich jak wszelkiego rodzaju programy i moduły eksploatacyjne do zarządzania flotą.

Optymalizacja tras

OptiTrax korzystając z najdokładniejszych dostępnych map cyfrowych umożliwia wyznaczenie trasy między dowolną liczbą punktów natomiast algorytmy optymalizacji modyfikują ją pod kątem kolejności przejazdu przez poszczególne punkty z zachowaniem ograniczeń co do terminu realizacji (tj. czasu załadunku i dostawy). System umożliwia wyznaczenie trasy najkrótszej, najszybszej i najtańszej.
Mapy cyfrowe zawierają szczegółowe plany wszystkich miast w Polsce, mapę drogową Europy (z możliwością rozszerzenia o plany miast), ograniczenia drogowe – nośności dróg i wysokości wiaduktów, informacje o jednokierunkowości dróg oraz o aktualnych utrudnieniach na drogach podawanych przez GDDKiA. Dzięki wykorzystaniu modułu OptiTrax do optymalizacji tras oraz efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów sprzętowych firmy poprzez optymalne planowanie zadań terenowych uzyskuje się znaczne oszczędności kosztów obsługi zleceń co przejawia się w zmniejszeniu ilości pokonywanych kilometrów, redukcji czasu pracy a co za tym idzie w zmniejszeniu emisji spalin i oddziaływaniu na środowisko.

Dwukierunkowa komunikacja dyspozytor-kierowca

Po zaplanowaniu zadań w module OptiTrax tras i przydzieleniu ich do konkretnych pojazdów, dane zostają przesłane na terminal pokładowy kierowcy. Oprogramowanie pozwala na weryfikację wykonanych tras i zleceń zarówno pod kątem prawidłowości ich przebiegu i terminowości (na podstawie zapisów z rejestratorów GPS na pojazdach) jak również zakresu wykonania zleceń. Jeżeli zakres wykonanego zlecenia uległ zmianie (np. ilość dostarczonego towaru) lub nie doszło ono do skutku to o tym fakcie jak i jego przyczynie kierowca może przez terminal w pojeździe zwrotnie powiadomić dyspozytorów, co umożliwi poprawną weryfikację/modyfikację zlecenia. Jeśli ten zaś będzie zintegrowany np. z systemem F-K w firmie to dane te trafią do bilingu i na tej podstawie będą mogły zostać wystawione faktury.

Realny wpływ na pracę

Moduł OptiTrax oprogramowania XTrack Manager jest w pełni przystosowane do współpracy z pokładowymi systemami instalowanymi w pojazdach. Oprócz samych rejestratorów GPS i terminali komunikacyjnych na pojazdach mogą być instalowane systemy rejestrujące masę przewożonych ładunków z czujników na osiach a także systemów wagowych pod zabudowę. Dane pozyskiwane z systemów pokładowych i mobilnych dają dyspozytorom i pracownikom BOK aktualny wgląd w stan realizacji zleceń o czym mogą na bieżąco informować swoich klientów. Wszystkie elementy oprogramowania wdrażane są w infrastrukturze informatycznej klienta, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo danych i niskie koszty eksploatacji systemu.

Działanie oprogramowania XTrack Manager oraz wszystkie jego możliwości z chęcią przedstawimy podczas bezpośredniej prezentacji.

Zapraszamy do kontaktu celem umówienia spotkania.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt